English

 

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 16 – (1) Susam ve yerfıstığı hariç olmak üzere 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2018 üretim yılında yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere verilir:

a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler,

b) YTK adına sözleşmeli olarak sertifikalı tohum yetiştiricisi çiftçiler,

c) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK’ler.

(3) Desteklemeye tabi arazi alanı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Büyük olan müracaatlarda destekleme, ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak ödenir.

(4) ÇKS’de 2018 üretim yılına kayıtlı ekilişlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2018” bölümüne işlenir. 2018 yılı güzlük ekim/dikimleri 2019 yılı Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz.

(6) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(7) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(8) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) EK-11’de yer alan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu; bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Tohumluk satış faturası 1/7/2017 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın ön/arka yüzüne; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

2) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

 

EK-11 SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM BAŞVURU FORMU