English

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 17 – (1) 2019 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere verilir:

a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler.

b) YTK adına sözleşmeli olarak yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiren çiftçiler.

c) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK’lar.

(3) Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz. Desteğe müracaat edilen alanın büyük olması durumunda ekim normuna uygun alan esas alınır.

(4) Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas alınır.

(5) ÇKS’de 2019 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2019” bölümüne işlenir. 2019 yılı güzlük ekim/dikimleri 2020 yılı destekleme Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme ödemesi yapılmaz.

(7) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “sertifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(8) Sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadır.

(9) Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu (EK-11); tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından sertifika ve fatura bilgileri yazılarak tasdik edildikten sonra, çiftçi sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgilerinin, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olması gereklidir.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olması gerekir.

2) Tohumluk satış faturası, 2018 yılı güzlük ekilişler için (31/12/2018 tarihi ve öncesine ait) 1/1/2018 tarihi veya sonrasında, 2019 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise (1/1/ 2019 tarihi ve sonrasına ait) 1/7/2018 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olması gereklidir. Tohumluk fatura tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir.

3) Tohumluk bayisi tarafından faturanın ön veya arka yüzüne; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

4) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

5) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

 

EK-11 SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM BAŞVURU FORMU